Algemene voorwaarden SurfaWhile

SurfaWhile is onderdeel van EST International. EST International is gevestigd op het volgende adres:

Ruysdaelstraat 61-hs, 1071 XB te Amsterdam

SurfaWhile is als reisagent een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. SurfaWhile verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. SurfaWhile kan een reservering voor u maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.

SurfaWhile is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld het taalinstituut, van toepassing. SurfaWhile is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, e.d. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten, zoals een paspoort. SurfaWhile streeft ernaar om in het algemeen een digitale reservering te verstrekken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal deze u toegezonden worden en kunt u binnen 2 werkdagen na ontvangst eventuele fouten in de bevestiging door de reisagent laten herstellen.

SurfaWhile kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

 • ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
 • ARTIKEL 2 DE OPDRACHT IN HET ALGEMEEN
 • ARTIKEL 3 DE RESERVERINGSOPDRACHT
 • ARTIKEL 4 BETALINGEN
 • ARTIKEL 5 KOOP ONGEDAAN MAKEN
 • ARTIKEL 6 HET PARTNERINSTITUUT
 • ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
 • ARTIKEL 8 DOCUMENTEN
 • ARTIKEL 9 RENTE EN INCASSOKOSTEN
 • ARTIKEL 10 GESCHILLEN

Artikelen

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Art. 1.1
De opdracht:

De opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en SurfaWhile, waarbij SurfaWhile zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord.

Art. 1.2
De reisagent:

Degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen, in dit geval SurfaWhile.

Art. 1.3
Dienstverlener:

De vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. Dienstverlener kan ook worden geïnterpreteerd als partnerinstituut.

Art. 1.4
Reiziger:

a. De opdrachtgever (deelnemer), of
b. degene te wiens behoeve de door de reisagent verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

ARTIKEL 2 DE OPDRACHT IN HET ALGEMEEN

Art. 2.1

De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

Art. 2.2

De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.

Indien voor een dienst van de reisagent zelf een vergoeding is verschuldigd, zal de reisagent dat vooraf bekend maken.

Art. 2.3

De (opdracht-) bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden toegestuurd, al dan niet digitaal. Deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

Art. 2.4

In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden toegestuurd en door de reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

Art. 2.5

De opdrachtgever is zowel jegens de reisagent als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening door de reisagent. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

ARTIKEL 3 DE RESERVERINGSOPDRACHT

Art. 3.1

De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de reisagent. Zodra hier aan voldaan is, alsmede de betaling (zie Artikel 4), kan de reserveringsopdracht bevestigd worden. Binnen 48 uur na het verstrekken van deze informatie, alsmede de betaling, behoudt de opdrachtgever het recht de reserveringsopdracht te wijzigen, dan wel te annuleren.

Art. 3.2

De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

Art. 3.3

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Art. 3.4

Alle mededelingen van de reisagent of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Art. 3.5

Bij inschrijving aanvaard je de algemene contract – en reisvoorwaarden van SurfaWhile (EST International VOF). De inschrijving zal per email gecommuniceerd worden.

Art. 3.6

Er kunnen alleen rechten worden ontleend aan de gegevens welke ter bevestiging worden opgestuurd. Aan de daaraan voorafgaande communicatie kunnen geen rechten worden ontleent. Uiteraard streeft SurfaWhile ernaar om 100% correcte informatie te verschaffen. Te alle tijde zal dit het uitgangspunt zijn voor de werknemers van SurfaWhile.

ARTIKEL 4 BETALINGEN

Art. 4.1

De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de reisagent aangegeven termijn aan de reisagent te zijn voldaan. De reisagent is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

Art. 4.2

De reisagent kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).

Art. 4.3

Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door de reisagent te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

Art. 4.4

Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 3.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

Art. 4.5

Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Art. 4.6

De betaling kan op twee verschillende manieren plaatsvinden. Indien er een aanbetaling gedaan wordt (10-20%), dient deze zo snel mogelijk na boekingsbevestiging voldaan te worden. Vervolgens zal het overgebleven bedrag ter plekke worden betaald. Ook kan het voorkomen dat het hele bedrag van te voren overgemaakt dient te worden. Dit verschilt per bestemming en dit zal van te voren worden gecommuniceerd. SurfaWhile behoudt zich het recht om hier een beslissing over te maken.

Art. 4.7

Het kan voorkomen dat een partnerinstituut een buitenlandse valuta in rekening brengt – bijvoorbeeld (USD)- of Australische (AUD) dollars. Het totaalbedrag in buitenlandse valuta wordt omgerekend in euro’s op de dag van de verzending van je rekening. Wij berekenen een wisselkoers gebaseerd op de desbetreffende dagkoers. SurfaWhile streeft te alle tijde naar een transparante communicatie omtrent koerswisselingen en betalingen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Art. 4.8

SurfaWhile behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen tot 14 dagen voor de vertrekdatum in geval van onvoorspelbare veranderingen zoals monetaire fluctuaties, stijging van de transportkosten, invoering of verhoging van staatsbelastingen zoals luchthavenbelastingen of BTW. Indien de verhoging meer dan 10% van de prijs bevestigd door SurfaWhile bedraagt, heb je het recht, zonder bijkomende kosten, je contract met SurfaWhile te verbreken, per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen volgend op onze bevestiging.

ARTIKEL 5 KOOP ONGEDAAN MAKEN

Art. 5.1

Indien je jouw reservering zou willen veranderen zal SurfaWhile met jou meedenken. Indien mogelijk zullen we jouw reservering aanpassen. Dit kan niet worden gegarandeerd. Wanneer de reiziger de betaling heeft voldaan kan er geen recht worden ontleent aan de betaalde reissom. De opdrachtgever maakt gebruik van annuleringsvoorwaarden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze annuleringsvoorwaarden (artikel 5.2).

Art. 5.2

Indien de reiziger de gemaakte reserveringsopdracht ongedaan zou willen maken is dat mogelijk. Hier zijn de volgende annuleringsvoorwaarden op van kracht.

 • Indien de reiziger de reserveringsopdracht annuleert nadat deze bevestigd is, kan de reiziger aanspraak maken op maximaal 85% van de totale reissom.
 • Indien de reiziger de gemaakte reserveringsopdracht annuleert binnen 60 dagen voor aankomst op de plek van bestemming, kan de reiziger aanspraak maken op maximaal 75% van de totale reissom.
 • Indien de reiziger de gemaakte reserveringsopdracht annuleert binnen 30 dagen voor aankomst op de plek van bestemming, kan de reiziger aanspraak maken op maximaal 50% van de totale reissom.
 • Indien de reiziger de gemaakte reserveringsopdracht annuleert binnen 14 dagen voor aankomst op de plek van bestemming, kan de reiziger geen aanspraak maken op de betaalde reissom.

Bovenstaande termijnen kunnen elkaar overlappen. In dat geval zal het laagste percentage van de reissom van kracht zijn, alsmede worden terugbetaald.

Op de bovenstaande termijnen en percentages kunnen geen rechten worden ontleend.   

Indien de reiziger een aanbetaling doet en de annulering plaats vind voordat de reiziger de volledige reissom voldaan heeft zal het percentage gaan over de totale reissom.

De reiziger kan een annuleringen alleen doorgeven tijdens kantooruren – ma – vr. 09:00 – 17:00, uitgezonderd wettelijk erkende Nederlandse feestdagen. Tijdens weekenden en feestdagen zijn annuleringen niet geldig, en zal de termijn bepaald worden op de eerst volgende werkdag. De bovenstaande termijnen zijn van kracht vanaf het moment dat de reisagent de annulering erkent. Annuleringen kunnen worden doorgegeven per email of per telefoon.

Art. 5.3

De organisator kan een programma annuleren. Dit kan gebeuren in geval van overmacht of op bevel van de autoriteiten. Ook zou het te maken kunnen hebben met onrust op de desbetreffende bestemming, stakingen of andere nog niet genoemde, dwingende, redenen. Afhankelijk van de omstandigheden en de reeds gemaakte kosten zal een deel van het bedrag, dan wel de gehele som, teruggestort worden naar de deelnemer. In alle gevallen behouden zowel SurfaWhile als het partnerinstituut het recht om een compensatie voor de gedeeltelijk geleverde diensten in te houden.

ARTIKEL 6 HET PARTNERINSTITUUT

Art. 6.1

De cursusmaterialen zijn niet in alle gevallen standaard bij de prijs van de cursus inbegrepen. Indien dit niet het geval is, zal dit worden gecommuniceerd. In sommige gevallen bepalen de partnerinstituten dat dit ter plekke betaald dient te worden.

Art. 6.2

In functie van het aantal deelnemers, hun taalniveau, of het seizoen, zijn onze partnerscholen soms verplicht gereserveerde groepslessen te vervangen door privélessen (van een minder aantal). Deze wijzigingen leiden niet tot een prijswijziging. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. SurfaWhile zal zich in een dergelijk geval inzetten bij het vinden van een gemeenschappelijke oplossing, en zal hierbij rekening houden met de mogelijkheden van SurfaWhile, dan wel het partnerinstituut.

Art. 6.3

De organisaties van de respectievelijke partnerscholen en surfkampen functioneren als verantwoordelijke instelling, dan wel organisator.

Art. 6.4

Elke klacht moet rechtstreeks tot de dienstverlener op locatie gericht worden en tijdens de duur van je verblijf gebeuren. Indien je benadering van de dienstverlener op locatie geen resultaat oplevert, contacteer SurfaWhile. SurfaWhile kan wel geconsulteerd worden betreffende advies. In geen gevallen kunnen hier rechten worden ontleent. SurfaWhile spreekt de intentie uit tot het tonen van inzet betreffende het vinden van een oplossing waar alle partijen bij in acht worden genomen. Indien het probleem niet onmiddellijk opgelost kan worden, kun je een geschreven rapport van de school eisen en het aan ons adresseren vergezeld van je klacht, ten laatste 30 dagen na het einde van de lessen. Elke klacht gemaakt na deze tijdsduur is onontvankelijk.

Art. 6.5

Als er geen les gegeven wordt op feestdagen (nationale feesten, etc.) en als de lessen niet gecompenseerd worden door onze partnerscholen, worden de gemiste uren niet terugbetaald. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleent.

Art. 6.6

Het partnerinstituut kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het uitblijven van (waarschijnlijke-) (weers-)omstandigheden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

Art. 7.1

De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.

Art. 7.2

De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.

De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Art. 7.3

Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar tekort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal 100% van de gefactureerde diensten. De aansprakelijkheid kan verschillen per geval.

Art. 7.4

Een reis- en/of annuleringsverzekering wordt aangeraden om je zo in te dekken tegen bepaalde ongemakken. Je kunt dit zowel zelf regelen als via SurfaWhile. Gedetailleerde informatie omtrent een reis- en/of annuleringsverzekering kan op aanvraag verstrekt worden of kijk op deze pagina.

Art. 7.5

Je bent verplicht verzekerd te zijn tegen het risico op ziekte of ongevallen in het buitenland. Het is nodig je vertrek naar het buitenland aan te geven bij je sociale zekerheid (of aanvullende verzekering).

Art. 7.6

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

Art. 7.7

De reisagent is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

Art. 7.8

Als er geen les gegeven wordt op feestdagen (nationale feesten, etc.) en als de lessen niet gecompenseerd worden door onze partnerscholen, worden de gemiste uren niet terugbetaald. Hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleent.

Art. 7.9

De deelnemer moet een zeker aantal persoonlijke gegevens doorgeven aan SurfaWhile. SurfaWhile garandeert dat ze de doorgegeven gegevens zal behandelen conform de van toepassing zijnde wetgeving omtrent bescherming van het privéleven. De gegevens van de cliënt kunnen mogelijks doorgegeven worden aan de partners van SurfaWhile met als enige doel de uitvoering van het contract. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de deelnemer te contacteren en hem/haar te informeren over de programma’s en diensten aangeboden door SurfaWhile, dan wel een partnerinstituut. De deelnemer die de desbetreffende gegevens doorgeeft heeft het recht zich te verzetten, gratis en op aanvraag, tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing. De deelnemer heeft ook het recht tot inzage en wijziging van zijn gegevens.

Art 7.10

SurfaWhile en haar partnerinstituten zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan haar opdrachtgevers. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de opdrachtgevers door het gebruikmaken van door onze organisatie ter beschikking gestelde surfmaterialen. Noch zullen wij als organisatoren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schade geleden door opdrachtgevers als gevolg van (materiële) pech, grensoverschrijding, natuuromstandigheden, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken. De deelnemer is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door SurfaWhile en haar partners ter beschikking gestelde materialen.

Art. 7.11

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van de reisagent en/of de door deze ingeschakelde derde.

ARTIKEL 8 DOCUMENTEN

Art. 8.1

De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

Art. 8.2

De reisagent zal ten tijde van de opdrachtverlening algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken.

Art. 8.3

De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.

ARTIKEL 9 RENTE EN INCASSOKOSTEN

Art. 9.1

De reiziger die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

Art. 9.2

Voors is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door de reisagent ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van € 45,40 tenzij dit bedrag de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN

Art. 10.1

Op alle geschillen tussen de reisagent en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Art. 10.2

Indien zich klachten over de reisagent voordoen en deze binnen een redelijke termijn, namelijk tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst, of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, kenbaar worden gemaakt, zal de reisagent zich inspannen tot de afhandeling van deze klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de reisagent worden ingediend.

Art. 10.3

Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door de reisagent één jaar na deze dienstverlening.